Οι ισχύοντες κανονισμοί με τους οποίους επιλύονται οι μεταλλικές και σύμμικτες κατασκευές στον ευρωπαϊκό χώρο είναι:

 • Κανονισμός φορτίσεων - Ευρωκώδικας 1 (ΕΚ1)
  • Μέρος 1-1: Γενικές δράσεις – Πυκνότητες, ίδια βάρη, επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια
  • Μέρος 1-2: Γενικές Δράσεις – Δράσεις σε φορείς που εκτίθενται σε πυρκαγιά
  • Μέρος 1-3: Φορτία χιονιού
  • Μέρος 1-4: Φορτία ανέμου
  • Μέρος 1-5: Θερμικές δράσεις
  • Μέρος 1-6: Δράσεις κατά την φάση κατασκευής
  • Μέρος 1-7: Δράσεις από κρούσεις και εκρήξεις
  • Μέρος    3: Φορτία οφειλόμενα σε γερανούς και μηχανές


 • Κανονισμός σχεδιασμού κατασκευών έναντι σεισμού
  • Ευρωκώδικας 8 (ΕΚ8)
   • Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια
   • Μέρος 6: Πύργοι, ιστοί και καμινάδες
  • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ2003) (παράλληλη εφαρμογή με ΕΚ8 έως τέλος 2010)


 • Κανονισμός σχεδιασμού κατασκευών από χάλυβα - Ευρωκώδικας 3 (ΕΚ3)
  • Μέρος   1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
  • Μέρος   1-2: Σχεδιασμός δομικών στοιχείων έναντι πυρκαγιάς
  • Μέρος   1-3: Γενικοί και πρόσθετοι κανόνες για μέλη και φύλλα ψυχρής έλασης
  • Μέρος   1-5: Μέλη από επίπεδα ελάσματα
  • Μέρος   1-8: Σχεδιασμός κόμβων
  • Μέρος  1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους
  • Μέρος  1-11: Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα μέλη
  • Μέρος   3-1: Σχεδιασμός πύργων και ιστών


 • Κανονισμός σχεδιασμού σύμμικτων κατασκευών χάλυβα-σκυροδέματος - Ευρωκώδικας 4 (ΕΚ4)
  • Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια


 • Κανονισμός σχεδιασμού θεμελιώσεων - Ευρωκώδικας 7 (ΕΚ7)
  • Μέρος 1: Γενικοί κανόνες